มาตรการแก้หนี้ระยะยาวโดยการรีไฟแนนซ์ และ การรวมหนี้

รูปแบบการรวมหนี้

1. การรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดียวกัน

2. การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบธุรกิจ

        2.1 การรวมสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น มาไว้กับสถาบันการเงินที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

        2.2 การรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น มาไว้กับสถาบันการเงิน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมและรายละเอียดมาตรการฯ

1 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566

2 เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาระเศรษฐกิจอันเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3 การคิดดอกเบี้ย

        3.1 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

                - กรณีมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่จะรวมหนี้อยู่กับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กำหนดในสัญญาเดิม

                - กรณี refinance สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัยของธนาคาร

        3.2 สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตราที่ใช้หลังการสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (teaser rate) บวกร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

4 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ที่นำมารวมหนี้ โดยธนาคารสั่งจ่ายเช็คเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าหนี้เดิม เพื่อชำระคืน

 

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง และธนาคารจะเสนอแนวทางการรวมหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้า

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน