TH EN

ข้อมูลแสดงคุณภาพการให้บริการ

คุณภาพการให้บริการประจําไตรมาสที่ 2/2563

แนวโน้มเรื่องร้องเรียน


แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ


สัดส่วนเรื่องที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)


ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องที่เกิน 30 วัน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน