TH EN

การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี

กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

กระบวนการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

 • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและให้สินบน ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสให้พนักงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
 • ยกระดับการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงดูแลกำกับความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
 • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า สื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
 • กลุ่มทิสโก้ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
  โดยปี 2562 เป็นปีที่ 9 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 • ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายงดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจในทุกโอกาส

 • จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  คลิกที่นี่
 • สนับสนุนให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

กลุ่มทิสโก้เชื่อว่า บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด จึงมุ่งสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” โดยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร การพัฒนาความรู้ โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

 •  ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562
  โดย บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก
 • ในปี 2562 ทิสโก้ได้ริเริ่มโครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (OASIS) เปิดรับ-ปรับใช้-ให้ต่อเพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสร้าง Growth Mindset ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเปิดรับไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ สามารถก้าวทันและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ในยุคปัจจุบันได้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน