TH EN

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

" ที่ทิสโก้ เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

กลุ่มทิสโก้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ด้วยแนวทางและกระบวนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์องค์กร

กลุ่มทิสโก้กำหนดกรอบความยั่งยืน จากหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และผนวกเข้าสู่การดำเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน 12 ข้อ ได้แก่

กรอบความยั่งยืน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มทิสโก้สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ คือ

Marketplace

การเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อย่างรับผิดชอบ

Workplace

การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Community & Environment

การสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างรับผิดชอบ

โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้วางกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน ตามโครงสร้างการดำเนินงานทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อผลักดันและบูรณาการการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร (In-Process Sustainability Development) อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันไม่ให้องค์กรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับการก่อการร้าย 

ด้านเศรษฐกิจ

มุ่งเน้นผลการดำเนินงานระยะยาว  ตลอดจนสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสู่สังคม โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงินและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

กลุ่มทิสโก้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน :

  • สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของทิสโก้นั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
  • เพื่อให้เป้าหมายการดำเนินธุรกิจการเงินของทิสโก้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน