TH EN

บัญชีฝากประจำ

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

 • ขั้นต่ำ : 20,000 บาท
 • สูงสุด :  ไม่กำหนด

(ยกเว้น ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น)


เงื่อนไขหลัก

 • รับเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น , มูลนิธิ ,      นิติบุคคลทั่วไป หรือกองทุน (ยกเว้น ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น)

เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน

การฝาก

 • ต้องฝากขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • สามารถฝากเงินที่สาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสดและฝากเช็คธนาคารทิสโก้

  (ยกเว้น ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น)

การถอน

สามารถถอนเงินได้ โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด ที่สาขาของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงิน


การฝากเงินต่อเมื่อครบกำหนด

เป็นเงินฝากประจำประเภทเดิม

(ยกเว้น ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น)


ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินที่ฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก


ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี


ข้อควรระวัง

 • หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่มฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
 • หากผิดเงื่อนไขการฝาก ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน