TH EN

บัญชีออมทรัพย์ที่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความสะดวก คล่องตัวในการเบิกถอน

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

  • ขั้นต่ำ :  1,000 บาท
  • สูงสุด :  ไม่กำหนด

เงื่อนไขหลัก

  •   รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น, มูลนิธิ, นิติบุคคลทั่วไป, กองทุน 

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขา ของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต

การถอน/โอนเงิน

  • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน


ค่ารักษาบัญชี

กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บ ค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน


ข้อควรระวัง

  • การปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  • กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน