TH EN

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินเพื่อได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

 • ขั้นต่ำ :  20,000 บาท
 • สูงสุด :  ไม่กำหนด

เงื่อนไขหลัก

 • รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น หรือมูลนิธิ 
   (ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น)
 • สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

 • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขา ของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต

การถอน/โอนเงิน

 • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • แคชเชียร์เช็ค 5 ฉบับต่อเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรับรองเงินฝาก
 • บัตรเอทีเอ็มทิสโก้ใบแรก (TISCO ATM Chip Card) และค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มทิสโก้รายปี (เฉพาะปีแรก)

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน


ค่ารักษาบัญชี

 • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงิน 50 บาทต่อเดือน

ข้อควรระวัง

 • การปิดบัญชีภายใน 180 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 500 บาท
 • กรณีที่มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท 
 • กรณีผู้ใช้บริการไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน