TH EN

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงิน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงิน ผ่อนสบายยิ่งกว่า พร้อมโอกาสลดภาระ ดอกเบี้ยบ้านสูงสุดถึงครึ่งหนึ่ง
✔ ลดภาระดอกเบี้ย ปีแรก 4.5% ต่อปี
✔ บ้านผ่อนอยู่ ก็กู้เพิ่มได้ ให้วงเงินสูง
✔ ฟรี! ค่าจดจำนอง ฟรี! ค่าประเมิน
✔ โปะบ้านง่ายผ่าน Mobile Banking
✔ การเงินยืดหยุ่น เงินโปะถอนคืนได้

ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดให้ชีวิตคุณได้ไปต่อ

คุ้มค่า ลดภาระดอกเบี้ย

ให้คุณลดภาระดอกเบี้ยได้ ด้วยการจ่ายเกินค่างวดเพื่อลดเงิน ต้นที่ใช้ในคำนวณดอกเบี้ย โดยไม่เสียสภาพคล่อง

สบายใจ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ให้คุณมีเงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องจากส่วนเกิน ค่างวด โดยไม่ต้องกู้เพิ่ม

ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง

ให้คุณเบิกถอนเงินที่โปะบ้านมาใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 50% ของเงินต้นคงเหลือ

สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

ให้คุณบริหารจัดการเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกที่ทุกเวลา

บัญชีสินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver ที่ประกอบด้วย
ส่วนเงินกู้สินเชื่อบ้าน กับ ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง

  ส่วนเงินกู้สินเชื่อบ้าน - ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง = เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
ในการคำนวณดอกเบี้ย
ตัวอย่าง 500,000 บาท - 100,000 บาท = 400,000 บาท

ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง คือ เงินโปะบ้านหรือเงินส่วนที่ชำระเกินค่างวดสะสม ซึงสามารถถอนคืนเอาไปใช้ได้ตลอด 24 ชม.

ส่วนสินเชื่อ
เงินกู้บ้าน 5 ล้านบาท

-

ส่วนของเงินพร้อมใช้
เงินโปะ 5 แสนบาท

=

เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
4.5 ล้านบาท

ตัวอย่าง การชำระดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน 15 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.875%

หลังจากผ่อนงวดที่ 2 นำเงินกู้ที่ยังไม่ถึงรอบดิวจ่ายและเงินเก็บมา โปะ 500,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 6 จ่ายค่าจ้างต่อเติมบ้าน ถอน 200,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 11 จ่ายค่าเทอมลูกและซื้อ LTF/RMF ถอน 300,000 บาท
 • ดอกเบี้ยที่ประหยัด = (ดอกเบี้ยต่องวดกรณีไม่มีการโปะถอน - ดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน)
 • ดอกเบี้ยต่องวดกรณีไม่มีการโปะถอน = (เงินต้นคงเหลือสุทธิ x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี) / 365*30 วัน
 • ดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน = (เงินต้นคงเหลือสุทธิ - เงินส่วนที่ชำระเกินค่างวด) x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี) / 365*30 วัน

ตารางการผ่อนชำระค่างวดข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 400,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • มีวงเงินเหลือสามารถกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันได
 • ให้อิสระในการชำระเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ บริการมอร์เกจ เซฟเวอร์ ที่ให้คุณโปะได้ และถอนเงินที่โปะออกมาใช้ได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขการรับหลักประกัน

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

พนักงานเงินเดือน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 5. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ภ.ง.ด.90)
 6. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 7. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

ธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบจดทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ
 7. สำเนาใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภ.ง.ด / ใบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 9. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกิจการ)
 10. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบ้านสำหรับรีไฟแนนซ์
 1. ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 3. ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ : ฟรี
 5. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย : 0.11 ถึง 8% ของทุนประกันภัย
ค่าธรรมเนียม สำหรับบริการ ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์
 1. ค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM : 100 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี :200 บาท
 3. ค่าบริการถอนเงินสด/โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารภายในบัตร/สอบถามยอดเงินในบัญชีจาก ATM ต่างธนาคารทั่วประเทศ : ฟรี 10 รายการแรกภายในเดือนเดียวกันทุกประเภทรายการ
 4. ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
  ผ่านตู้ ATM :
  • วงเงิน 0 - 10,000 บาท อัตรา 25 บาท
  • วงเงิน มากกว่า 10,000 อัตรา 35 บาท
  ผ่าน TISCO Mobile Banking : ฟรี
 5. ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)
  ผ่านตู้ ATM 
  • วงเงิน 0 - 5,000 บาท ฟรี
  • วงเงิน มากกว่า 5,000 ถึง 30,000 บาท อัตรา 2 บาท
  • วงเงิน มากกว่า 30,000 ถึง 100,000 บาท อัตรา 5 บาท
  • วงเงิน มากกว่า 100,000 บาท ถึงวงเงินสูงสุดที่กำหนด 10 บาท
  ผ่าน TISCO Mobile Banking : ฟรี
 6. ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค : 15 บาท / ฉบับ
 7. ค่าบริการเกี่ยวกับเช็ค : ตามประกาศตารางอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน