TH EN

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

โอกาสใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการ หลังวัยเกษียณ ด้วยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ อนุมัติง่าย รับเงินไว

  • วงเงินให้กู้ สูงสุด 100% ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด
  • ระยะเวลาให้กู้ สูงสุดนาน 30 ปี หรืออายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุ 90 ปี
  • หลักประกัน สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไม่เกินจำนวนเงินตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
  • การชำระเงินกู้ กรมบัญชีกลางได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารและทำหน้าที่หักเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้กับธนาคารเป็นรายเดือน

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจำหวัด โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ ข้าราชการบำนาญ
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
5.หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
6.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้  ✓

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน