TH EN

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย รวมถึงการเสียชีวิต และทุพพลภาพ ประกันภัยจะรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน