TH EN

มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน)

มาตรการสำหรับลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ ที่ได้รับจาก COVID-19 อย่างยั่งยืนในระยะยาว

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการพร้อมแสดงหลักฐาน/ข้อมูลว่าได้รับผลกระทบ และหลักฐาน/ข้อมูลพิสูจน์ศักยภาพแก่ธนาคาร
 • ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ)
 • กรณีสินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียน ธนาคารอาจพิจารณาระงับการใช้วงเงินหรือยกเลิกวงเงินที่มีอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง และธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าต่อไป

หากลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้หลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นแก่ธนาคาร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยเร็ว

กรณีที่ลูกค้าได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (ALP) ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการประกันชีวิต อย่างไรก็ตาม กรณีที่ลูกค้ามีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จากธนาคาร หากลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มูลค่าของจำนวนเงินเอาประกันดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมภาระหนี้ที่มีกับธนาคาร ทำให้ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามกฎหมายอาจต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ธนาคาร

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามกฎหมายได้แก่ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้จัดการมรดก และ/หรือทายาท แล้วแต่กรณี

 

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • สำนักงานใหญ่
 • รัตนาธิเบศร์
 • ศรีนครินทร์

สาขาของธนาคารดังนี้

 • กระบี่
 • ขอนแก่น
 • จันทบุรี
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • ตรัง
 • นครปฐม
 • นครราชสีมา
 • นครสวรรค์
 • พิษณุโลก
 • ภูเก็ต
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • สงขลา
 • สมุทรสาคร
 • สระบุรี
 • สุราษฎร์ธานี
 • สุรินทร์
 • อยุธยา
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1

Line Chat

LINE Official Account

@TISCO

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน