TH EN

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 3

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า หรือ
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ
  • พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาตามศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเดิมในสัญญา)


สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า หรือ
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ
  • พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาตามศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระ คิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดที่พักชำระจากวันที่พักชำระจนถึงวันที่ชำระค่างวดดังกล่าวตามที่ตกลงกัน)

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาไม่สูงกว่าอัตราตามสัญญาเดิมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน/ข้อมูลว่าได้รับผลกระทบ และหลักฐาน/ข้อมูลพิสูจน์ศักยภาพแก่ธนาคาร
 • ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (กรณีมีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563)

ระยะเวลาลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง และธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าต่อไป

หากลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้หลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นแก่ธนาคาร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยเร็ว

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3

ลงทะเบียน คลิก

 

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหลังจากลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว

ลงทะเบียน คลิก

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3

ลงทะเบียน คลิก

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน