TH EN

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 (ระลอกใหม่)

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
   
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ
   
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า 

หากลูกค้าประสบปัญหาในการชำระหนี้ควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นให้แก่ธนาคาร เพื่อประเมินผลกระทบ ความสามารถในการผ่อนชำระ และทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและต้องมีสถานะไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน
 • ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 (ระลอกใหม่)

ลงทะเบียน คลิก

 

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหลังจากลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 (ระลอกใหม่) เสร็จสิ้นแล้ว 

ลงทะเบียน คลิก

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 (ระลอกใหม่)

ลงทะเบียน คลิก

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน