TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Distinction & Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ
Our Success

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากว่า 50 ปี ส่งผลให้ในปี 2562 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้

รางวัลระดับประเทศ

ด้านการดำเนินงาน

Best Company Performance 2 ปีซ้อน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Award ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม

Distinguished Financial Management
Board of the Year Awards 2018

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 - Gold  รางวัลสูงสุดประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน IOD National Director Conference 2019  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

Distinguished Financial Management
DRIVE AWARD 2019

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 สาขา Financial Excellence ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2019 (Outstanding Asset Management Company Award 2019) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

หุ้นยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

รับมอบใบรับรองครั้งที่ 3 จาก CAC

กลุ่มทิสโก้ และบริษัทในเครือ ได้แก่ ธนาคารทิสโก้, บลจ.ทิสโก้ และ บล.ทิสโก้ ร่วมรับมอบใบประกาศรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เป็นครั้งที่ 3 จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) พร้อมร่วมงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 10 ปัจจุบันมีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC แล้ว 953 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง 397 บริษัท

ESG100

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ​ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในปี 2558

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
รางวัลระดับ "ทอง" โครงการบริษัทเกษียณสุข

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลระดับ "ทอง" ในโครงการบริษัทเกษียณสุข จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพันธมิตร ในฐานะนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับการออม การลงทุน และการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกจ้างอย่างจริงจังผ่าน PVD  โดยงานมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายจ้างที่มี PVD ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็นระดับทอง 28 ราย ระดับเงิน 37 ราย และระดับทองแดง 12 ราย จากนายจ้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 181 ราย และภายในงานยังมีนายจ้างที่เป็นลูกค้าของ บลจ.ทิสโก้ได้รับรางวัลมากถึง 16 ราย

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้

ด้านบุคคล

ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น "Outstanding CEO Awards 2019" ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำดีเด่น นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงมีวิสัยทัศน์ ความสามารถเชิงกลยุทธ์ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคม และสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

รางวัลระดับสากล

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ASEAN CG Scorecard
Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก  Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best  Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Top Bank in Corporate Bonds
Best Employer Thailand Awards 2019

กลุ่มทิสโก้โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Employer Thailand Awards 2019 หรือรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี นับเป็นครั้งที่ 3 ที่บริษัท ไฮเวย์ ได้รับรางวัลนี้ จากสองครั้งก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลในปี 2548 และ 2552

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน